ข้อมูลภาควิชา_menu

ข้อมูลทั่วไป

                   ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพจัดตั้งขึ้นเพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณภาพทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดทำหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพขึ้นและเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2538 จากนั้นภาควิชาฯ ได้เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพในปีการศึกษา 2547 และปีการศึกษา 2552 ตามลำดับ ปัจจุบันภาควิชาฯ มีหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพที่เปิดสอนครบในทุกระดับการศึกษา คือ หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรระดับปริญญาโท และหลักสูตรระดับปริญญาเอก นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งหลักสูตรที่เกิดจากความร่วมมือกันของภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร และภาควิชาเคมี ภายใต้การนำของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อุตสาหการและการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และการจัดการ โดยเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2557

                   ภาควิชาฯ มีการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษาในหลายรูปแบบ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ และมีความรู้ความสามารถทางวิชาการและในการทำงานวิจัย นักศึกษาจะได้รับความรู้ที่ครอบคลุมและหลากหลายสาขาวิชาทางเทคโนโลยีชีวภาพ ได้แก่ เทคโนโลยีชีวภาพพืช เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีขีวภาพชีวสารสนเทศศาสตร์ และยังได้รับประสบการณ์ในการทำวิจัยกับอาจารย์ที่มีความชำนาญพิเศษในหลากหลายสาขาทางเทคโนโลยีชีวภาพในห้องปฏิบัติการที่มีเครื่องมือเฉพาะสำหรับงานวิจัยขั้นสูง งานวิจัยหลักของคณาจารย์ในภาควิชาฯ ได้แก่ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและสัตว์ การศึกษากระบวนการหมักและเทคโนโลยีชีวภาพที่ใช้ในอุตสาหกรรม การประยุกต์ความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม และการประยุกต์เทคโนโลยีด้านชีวสารสนเทศศาสตร์เพื่องานวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ นอกจากนี้ภาควิชาฯ ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ และอาจารย์ประจำภาควิชาฯ มีความร่วมมือเป็นอย่างดีกับนักวิจัยในสถาบันนี้ ดังนั้นนักศึกษาจึงมีโอกาสที่จะได้เรียนรู้และร่วมทำงานกับนักวิจัยในสถาบันระดับชาติ

 

 

General Information

                   The Department of Biotechnology was established for the responsibility of producing competent and quality personnel in biotechnology. At the beginning, Faculty of Science and Technology developed the undergraduate program in biotechnology and began enrolling the first batch student in the academic year 1995. After that, the M.Sc. and Ph.D. programs have been begun using in the academic year 2004 and 2009, respectively. Currently, there are the programs in biotechnology that have been used in all educational levels, including the programs in the undergraduate and postgraduate level. In addition, there is one more program originated from the collaboration among the department of biotechnology, the department of food technology, and the department of chemistry, being leaded by the Faculty of Science and Technology, Thammasat University: the Bachelor of Science Program in Industrial Sciences and Management (International Program). This program was developed with the aim to produce proficient graduates in sciences and managements, and began enrolling the first batch students in the academic year 2014.

                    There are various teaching processes and students’ activities conducted in the department with the aim to produce graduates who are moral, ethical, well-preserved arts and cultures, and competent in academics and research. Students will conceive extensive and various knowledge in biotechnology, including plant biotechnology, industrial biotechnology, environmental biotechnology, and bioinformatics biotechnology. Moreover, students will get practice to make a research with proficient professors in various biotechnology fields at the laboratories where there are special instruments for advanced researches. Researches of the department members are mainly related to following topics: plant and animal tissue culture, studies of fermentation process and biotechnology used in industries, biotechnology applications for solving environmental problems, and bioinformatics applications for biotechnology researches. In addition, the department is located near the National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC), and the department members have collaborated with researchers in this institute. Thus, students would have opportunities to study and work with the researchers in this national institute.

 

                    

Go to top