ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ

1. รายชื่อห้องสัมมนา/ ประชุม

ลำดับ

ชื่อห้อง (ไทย)

ชื่อห้อง (อังกฤษ)

เลขที่ห้อง

หมายเหตุ

1

ห้องสัมมนา

Seminar Room

B101-1

 

2

ห้องประชุม

Meeting Room

B401-1

 

3

ห้องสัมมนา

Seminar Room

B406

 

 

 

2. รายชื่อห้องปฏิบัติการ

ลำดับ

ชื่อห้อง (ไทย)

ชื่อห้อง (อังกฤษ)

เลขที่ห้อง

หมายเหตุ

1

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการหมัก

Fermentation Technology Laboratory

B101

 

2

ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ

Biological Process Engineering Laboratory

B103

 

3

ห้องปฏิบัติการชีวเคมี

Biochemistry Laboratory

B201

 

4

ห้องปฏิบัติการชีววิทยา

Biology Laboratory

B202-B203

 

5

ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา

Microbiology Laboratory

B205

 

6

ห้องปฏิบัติการโครงการปัญหาพิเศษ

Special Research Project Laboratory

B401

 

7

ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

Plant Tissue Culture Laboratory

B402

 

8

ห้องปฏิบัติการพันธุศาสตร์และพันธุวิศวกรรม

Genetics and Genetic Engineering Laboratory

B403

 

9

ห้องปฏิบัติการชีวสารสนเทศศาสตร์

Bioinformatics Laboratory

B405-2

 

10

ห้องปฏิบัติการทางสิ่งแวดล้อม

Environmental Laboratory

B405-5

 

11

ห้องปฏิบัติการวิจัยบัณฑิตศึกษา

Research Postgraduate Study Laboratory

B407

 

12

ห้องปฏิบัติการอณูชีววิทยา

Molecular Biology Laboratory

B503-1

 

13

ห้องปฏิบัติการแพลงก์ตอน

Plankton Laboratory

B503-2

 

14

ห้องปฏิบัติการแบคทีเรียวิทยาระดับโมเลกุล

Molecular Bacteriology Laboratory

B503-3

 

15

ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโปรตีน

Protein Engineering Laboratory

B503-4

 

16

ห้องปฏิบัติการโพรไบโอติกและพรีไบโอติก

Probiotic and Prebiotic Laboratory

B503-6

 

 

3. รายชื่อห้องอื่นๆ

 

ลำดับ

ชื่อห้อง (ไทย)

ชื่อห้อง (อังกฤษ)

เลขที่ห้อง

หมายเหตุ

1

ห้องพักนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

Postgraduate Student Room

B408

 

 

Go to top