อาจารย์ประจำภาควิชา

 

     
 

รศ.ดร. ภรณี อุทโยภาส

Assoc. Prof. Dr. Poranee Utayopas

   

รศ.ดร. กิตติพัฒน์ อุโฆษกิจ

Assoc. Prof. Dr. Kittipat Ukoskit

         
     
 

รศ.ดร. วิภา ตังคนานนท์

Assoc. Prof. Dr. Wipa Tangkananon

   

รศ.ดร. ประเสริฐ วงศ์วัฒนารัตน์

Assoc. Prof. Dr. Prasert Wongwathanarat

         
     
 

รศ.ดร. ธีระชัย ธนานันต์

Assoc. Prof. Dr. Theerachai Thanananta

 

   

ผศ.ดร. สุธีรา ลิมปิพิชัย

Asst. Prof. Dr. Suteera Limpipichai

         
     
 

ผศ.ดร.สมจิต ดำริห์อนันต์ 

Asst. Prof. Dr. Somchit Damrianant

   

ผศ.ดร. ยงศักดิ์ ขจรผดุงกิตติ

Asst. Dr. Yongsak Kachonpadungkitti

         
     
 

ผศ.ดร. ชนัญ ผลประไพ

Asst. Prof. Dr. Chanan Phonprapai

   

ผศ.ดร. สุเปญญา จิตตพันธ์

Asst. Prof. Dr. Supenya Chittapun

         
     
 

ผศ.ดร. เทพปัญญา เจริญรัตน์

Asst. Prof. Dr. Theppanya Charoenrat

   

ผศ.ดร. นิรมล ศากยวงศ์

Asst. Prof. Dr. Niramol Sakkayawong

         
     
 

ผศ.ดร. ปาริยา ณ นคร

Asst. Dr. Pariya Na-nakorn

   

ผศ.ดร. สุดาทิพย์ จันทร

Asst. Prof. Dr. Sudathip Chantorn

         
     
 

อ.ดร. รัฐดา จันทร์กลั่น

Dr. Rutthada Chunklan

   

อ.ดร. ธีรวัฒนา ภาระมาตย์

Dr. Thirawatthana Pharamat

         
     
 

อ.ดร. สุกัลยา อุทัยดา

Dr. Sugunya Utaida

   

อ.ดร. ชนิตโชต ปิยพิทยานันต์

Dr. Chanitchote Piyapittayanun

         
     
 

อ.ดร. ภัทรพร คุ้มภัย

Dr. Phataraporn Khumphai

   

อ.ดร. ศรีสุดา ปัณณานุสรณ์

Dr. Srisuda Pannanusorn

         
     
 

อ.ดร. นวลกมล อำนวยสิน

Dr. Nuankamol Amnuaysin

   

อ.ดร. รสสุคนธ์ ทองวิเชียร

Dr. Rossukon Thongwichian

         
       
 

อ.ดร. เกวลิน อินทนนท์

Dr. Kewalin Inthanon

   

อ.ดร. วันอภินันต์ นาแว

Dr. Wanapinun Nawae

         
       
 

อ. ณฐินี สุวรรณสิงห์

Lecturer Natinee Suvanasingha

   

อ. วรุณธร เชื้อบุญมี

Lecturer Varundhorn Chueaboonmee

         
       
 

อ. ภูภิภัทร ใจแก้ว

Lecturer Phuphiphat Jaikaew

   

 

 

Go to top