คณะผู้บริหารภาควิชา

ลำดับที่

รูปภาพ

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

1

ผศ.ดร. เทพปัญญา เจริญรัตน์

Asst. Prof. Dr. Theppanya Charoenrat

หัวหน้าภาควิชาฯ

Head of the Department

2

รศ. สมชาย วิริยะยุทธกร

Assoc. Prof. Somchai Wiriyayudhakorn

ที่ปรึกษาหัวหน้าภาควิชาฯ

Department Head’s Counsellor

3

อ.ดร. สุกัลยา อุทัยดา

Dr. Sugunya Utaida

รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายวิชาการ

Deputy Head of the Department for Academic Affairs

4

รศ.ดร. กิตติพัฒน์ อุโฆษกิจ

Assoc. Prof. Dr. Kittipat Ukoskit

รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายงานวิจัย

Deputy Head of the Department for Research

5

อ.ดร. ธีรวัฒนา ภาระมาตย์

Dr. Thirawatthana Pharamat

รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายงานกิจกรรมนักศึกษา

Deputy Head of the Department for Students’ Activities

6

อ. ภูภิภัทร ใจแก้ว

Mr. Phuphiphat Jaikaew

รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายงานประกันคุณภาพการศึกษา

Deputy Head of the Department for Educational Quality Assurance

7

ผศ.ดร. ธีระชัย ธนานันต์

Assoc. Prof. Dr. Teerachai Thanananta

รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายงานความปลอดภัยทางชีวภาพ

Deputy Head of the Department for Biological Safety

 

8

รศ.ดร. ประเสริฐ วงศ์วัฒนารัตน์

Assoc. Prof. Dr. Prasert Wongwathanarat

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายงานพัฒนาการเรียนการสอน

Assistant Head of the Department for Learning and Teaching Development

9

อ.ดร. ชนิตโชต ปิยพิทยานันต์

Dr. Chanitchote Piyapittayanun

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายงานวิจัย

Assistant Head of the Department for Research

10

อ. สายฝน เชื้อบุญมี

Ms. Saifon Chueaboonmee

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายงานกิจกรรมนักศึกษา

Assistant Head of the Department for Students’ Activities

11

อ.ดร. นวลกมล อำนวยสิน

Dr. Nuankamol Amnuaysin

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายงานประกันคุณภาพการศึกษา

Assistant Head of the Department for Educational Quality Assurance

12

ผศ.ดร. สุธีรา ลิมปิพิชัย

Asst. Prof. Dr. Suteera Limpipichai

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายงานบริการวิชาการและบริการสังคม

Assistant Head of the Department for Educational and Social Services

13

ผศ.ดร. นิรมล ศากยวงศ์

Asst. Prof. Dr. Niramol Sakkayawong

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

Assistant Head of the Department for Public Relations, and Arts and Cultural Preservation

14

รศ.ดร. วิภา ตังคนานนท์

Assoc. Prof. Dr. Wipa Tangkananon

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายงานครุภัณฑ์

Assistant Head of the Department for Equipment Supplies

15

อ. ณฐินี สุวรรณสิงห์

Ms. Natinee Suvanasingha

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายงานอาคารและสถานที่

Assistant Head of the Department for Buildings and Grounds

16

อ.ดร. รสสุคนธ์ ทองวิเชียร

Dr. Rossukon Thongwichian

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายงานวิเทศสัมพันธ์

Assistant Head of the Department for International Affairs

17

อ.ดร. ยงศักดิ์ ขจรผดุงกิตติ

Dr. Yongsak Kachonpadungkitti

ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

Chairman of the Biotechnology Graduate Study Committee

18

ผศ.ดร. สุดาทิพย์ จันทร

Asst. Prof. Dr. Sudathip Chantorn

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายประสานงานหลักสูตรปริญญาโท

Assistant Head of the Department for Coordinating in the M.Sc. Program

19

ผศ.ดร. สุเปญญา จิตตพันธ์

Asst. Prof. Dr. Supenya Chittapun

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายบริหารและฝ่ายประสานงานหลักสูตรปริญญาเอก

Assistant Head of the Department for Coordinating in the Ph.D. Program

20

อ.ดร. ภัทรพร คุ้มภัย

Dr. Phataraporn Khumphai

เลขานุการภาควิชาฯ

Secretary of the Department

 

Go to top