หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)

Bachelor of Science Program in Biotechnology (revised in 2013)

     
ชื่อปริญญาที่ได้รับ:  ภาษาไทย   ชื่อเต็ม     วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)
    ชื่อย่อ      วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
  ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม     Bachelor of Science (Biotechnology)
    ชื่อย่อ      B.Sc. (Biotechnology)
ระยะเวลาการศึกษา:   4 ปี  
     
Name of degree:     

Full name:       Bachelor of Science (Biotechnology)

    Abbreviation:   B.Sc. (Biotechnology)
Study duration: 4 years  

 


 

   
   
   
   

 

ภาษาไทย  

 

ชื่อเต็ม     วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)

 

Go to top