หลักสูตรระดับปริญญาโท

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)

Master of Science Program in Biotechnology (revised in 2010)

 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)

ชื่อปริญญาที่ได้รับ: 

ภาษาไทย  ชื่อเต็ม: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)
  ชื่อย่อ: วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม: Master of Science (Biotechnology)
  ชื่อย่อ:   M.Sc. (Biotechnology)
     

ระยะเวลาการศึกษา:          2 ปี

 

Master of Science Program in Biotechnology (revised in 2010)

Name of degree:             

Full name:       Master of Science (Biotechnology)   

Abbreviation:   M.Sc. (Biotechnology)

Study duration:                 2 years

 

   

 

Go to top