หลักสูตรระดับปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552)

Doctor of Philosophy Program in Biotechnology (new in 2009)


 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552)

ชื่อปริญญาที่ได้รับ: 

ภาษาไทย   ชื่อเต็ม: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)
  ชื่อย่อ:  ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
     
ภาษาอังกฤษ   ชื่อเต็ม: Doctor of Philosophy (Biotechnology)
  ชื่อย่อ: Ph.D. (Biotechnology)

ระยะเวลาการศึกษา:     5 ปี สำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และ 3 ปี สำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาโท

 

Doctor of philosophy Program in Biotechnology (new in 2009)

Name of degree:              

Full name:        Doctor of philosophy (Biotechnology)             

Abbreviation:    Ph.D. (Biotechnology)

 

 

 

 

Go to top