ปฏิทินการศึกษา

ปริญญาตรี 

ปฏิทินการศึกษา (กิจกรรม) ชั้นปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557
 << download 
ตารางแสดงการกำหนดวันสอบไลลักษณะวิชาตาง ๆ ที่เป+ดสอนในภาค 1-2 ปีการศึกษา 2557  << download 
ตารางสอบกลางภาค 1-2 ปีการศึกษา 2557  << download 
รูปแบบการจัดวัน – เวลาบรรยาย และวันสอบไล่สำหรับการเปิดสอนภาคฤดูร้อน/2557
 << download 

 

 

บัณฑิตศึกษา

ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   << download 
   
   

 

Go to top