การจดทะเบียน

คู่มือและขั้นตอนการจดทะเบียนออนไลน์  

   << Download 
   

ตารางบรรยายของแต่ละชั้นปี 

 
1. ปี 1 ภาค 1-57     << Download 
2. ปี 1 ภาค 2-57   << Download 
3. ปี 2 ภาค 1-571   << Download 
4. ปี 2 ภาค 2-57   << Download 
5. ปี 3-Bioinformatics ภาค 1-57   << Download 
6.ปี 3-Bioinformatics ภาค 2-57   << Download 
7. ปี 3-Environment ภาค 1-57   << Download 
8.ปี 3-Environment ภาค 2-57   << Download 
9.ปี 3-Industrial ภาค 1-57   << Download 
10. ปี 3-Industrial ภาค 2-57   << Download 
11. ปี 3-Plant ภาค 1-57   << Download 
12.ปี 3-Plant ภาค 2-57   << Download 
13. ปี 4-Bioinformatics ภาค 1-57   << Download 
14.ปี 4-Bioinformatics ภาค 2-57   << Download 
15. ปี 4-Environment ภาค 1-57   << Download 
16.ปี 4-Environment ภาค 2-57   << Download 
17. ปี 4-Industrial ภาค 1-57   << Download 
18.ปี 4-Industrial ภาค 2-57   << Download 
19. ปี 4-Plant ภาค 1-57   << Download 
20. ปี 4-Plant ภาค 2-57   << Download 
21. วิชาเลือก 1-57   << Download 

 

Go to top