ระเบียบข้อบังคับ

  ระเบียบข้อบังคับ ปริญญาตรี   
 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ พ.ศ. 2524
  << Download
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2540 - 2555 

  << Download
 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจดทะเบียนศึกษารายวิชาข้ามโครงการ 

  << Download
     
  ระเบียบข้อบังคับระดับบัณฑิตศึกษา  
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2543 - 2556 

  << Download
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วย วิทยานิพนธ์ (ฉบับที่3) พ.ศ. 2553 

  << Download

 

Go to top