แบบฟอร์มเอกสาร

 

1. คำรับรองการศึกษาครบตามหลักสูตรชั้นปริญญาตรี

2. แบบฟอร์ม การยื่นขอยกเลิกแจ้งจบ

3. แบบฟอร์มขอแจ้งจบล่าช้า

4. คำรับรองคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

5. แบบฟอรม์ ขออนญุ าตทาํ งานที่ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพนอกเวลาราชการ

6. แบบฟอร์มการเบิกกุญแจภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

7. การทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ Admissions ลำปาง

            8. แบบฟอร์มแสดงผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท

            9. แบบฟอร์มแสดงผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท
          10. แบบฟอร์มแสดงผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก
          11. แบบฟอร์มแสดงผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก
 

 

 

Go to top