รางวัล

รางวัลจากผลงานสิ่งประดิษฐ์  Easy  and  Small  Biofertilizer  Production : Algal  Culture  System

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเปญญา  จิตตพันธ์  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทพปัญญา  เจริญรัตน์

ในงาน  43 rd  International  Exhibition  of  Inventions  of  Geneva  ณ กรุงเจนีวา  สมาพันธรัฐสวิส  เมื่อวันที่   15-19  April  2015  รางวัล  2  รางวัล  คือ


1.รางวัลเหรียญทอง  จากคณะกรรมการจัดการประกวด

2.รางวัล  Special  Award   จากประเทศโปแลนด์

 

Go to top