แนะนำหนังสือภาควิชา

 

ชื่อหนังสือ/ ตำราพันธุศาสตร์

ชื่อผู้ทำผลงานรศ.ดร.กิตติพัฒน์ อุโฆษกิจ

ปีที่ พ.ศ.ตีพิมพ์: 2557 (พิมพ์ครั้งที่ 2)

ภาษาที่ใช้ : ไทย

ติดต่อ : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

ชื่อหนังสือ/ ตำราพันธุวิศวกรรม : เทคโนโลยีของยีน

ชื่อผู้ทำผลงานรศ.ดร.กิตติพัฒน์ อุโฆษกิจ

ปีที่ พ.ศ.ตีพิมพ์: 2556

ภาษาที่ใช้ : ไทย

ติดต่อ : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติม

         

ชื่อหนังสือ/ ตำราชีวโมเลกุลพื้นฐาน (Basic Biomolecules)

ชื่อผู้ทำผลงานผศ.ดร.สมจิต ดำริห์อนันต์

ปีที่ พ.ศ.ตีพิมพ์: 2559 (พิมพ์ครั้งที่ 2)

ภาษาที่ใช้ : ไทย

ติดต่อ : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ชื่อหนังสือ/ ตำรา: พันธุศาสตร์โมเลกุล

ชื่อผู้ทำผลงานผศ.ดร.ธีระชัย ธนานันต์

ปีที่ พ.ศ.ตีพิมพ์: 2555

ภาษาที่ใช้ : ไทย

ติดต่อ : รศ.ดร. ธีระชัย ธนานันต์

       

ชื่อหนังสือ/ ตำรา: ปฏิบัติการเทคโนโลยีการหมัก

ชื่อผู้ทำผลงานผศ.ดร.เทพปัญญา เจริญรัตน์

ปีที่ พ.ศ.ตีพิมพ์: 2553

ภาษาที่ใช้ : ไทย

ติดต่อ : ผศ.ดร. เทพปัญญา เจริญรัตน์

 

ชื่ออหนังสือ/ ตำรา: ปฏิบัติการชีวเคมี (Biochemistry Laboratory)

ชื่อผู้ทำผลงาน: ผศ.ดร.สมจิต ดำริห์อนันต์

ปีที่ พ.ศ.ตีพิมพ์: 2559 (พิมพ์ครั้งที่ 2)

ภาษาที่ใช้ : ไทย

ติดต่อ : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

Go to top